OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, příjemce a poskytovatele služeb.

Prodávajícím je Osvobozená mysl s.r.o., Hvozd 158, 798 55, IČO 27847802 (dále jen „prodávající“). Nejsme plátci DPH. Kontaktní údaje – e-mailová adresa: petr@osvobozenamysl.cz, telefonní číslo: +420 774 760 652.

Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba.

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej konzultací, seminářů a individuálních služeb, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.osvobozenamysl.cz (dále jen „předmět koupě“).

PŘEDMĚT SMLOUVY A OBJEDNÁVKA
Předmětem smlouvy je prodej konzultací, seminářů a individuálních služeb, jejichž specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.osvobozenamysl.cz.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami.

DODACÍ PODMÍNKY
Individuální, skupinové, elektronické i „živé“ semináře nebo konzultace se konají v předem naplánovaném či domluveném termínu.

Při objednávce na našem webu www.osvobozenamysl.cz je potřeba provést platbu předem na bankovní účet nebo platební kartou. Doplňující informace, týkající se objednávky, získáte na emailové adrese petr@osvobozenamysl.cz

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky provedené na webové adrese www.osvobozenamysl.cz. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje převzít předmět koupě a uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.osvobozenamysl.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platbu je možné provést bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou.
Platba kartou je napojena na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové.

Při úhradě bankovním převodem je nutné uvést variabilní symbol v podobě čísla objednávky, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Při koupi individuální, párové či skupinové konzultace má klient nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a na vrácení peněz do doby, než začne službu čerpat, nejpozději však do 30ti dnů od zakoupení. Čerpáním se v tomto případě rozumí domluvení termínu konzultace.

Odstoupení od smlouvy, vznesené po započatém čerpání individuální konzultace nebo vznesené po 31. dni od zakoupení této služby, není prodávající povinen přijmout.

Živé semináře a workshopy – Při zrušení jeho účasti e-mailem 14 až 7 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující zpět 50% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem méně než 7 dní před konáním zvolené události, nebo neúčastí na akci, nebude zaplacené kurzovné vráceno.

Odstoupení od smlouvy je nutné provést elektronickou formou na e-mail: petr@osvobozenamysl.cz

REKLAMACE

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

  • služby odpovídají popisu na internetových stránkách, nebo naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
  • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
  • služba má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby, a zároveň je služba v odpovídající kvalitě a rozsahu;

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby či vrácení 100% ceny služby.

Reklamaci  uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace osobně v průběhu poskytování služby, prostřednictvím e-mailové adresy petr@osvobozenamysl.cz nebo písemně na adrese sídla naší společnosti.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. Doručené reklamace vyřizujeme ihned, ve složitých případech do deseti pracovních dnů.

ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPŮ
Přístup k uživatelskému účtu e-shopu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadává kupující v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Účastníci seminářů a konzultací tímto souhlasí se zpracováním svých uvedených osobních údajů a zasíláním informací a pozvánek od Osvobozená Mysl s.r.o..

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2022

Kontakty

petr@osvobozenamysl.cz

Sociální sítě

shape
©2022-2024 | Osvobozená mysl s.r.o., IČ 27847802, sídlo Hvozd 158, 798 55
Obchodní a reklamační podmínky | Ochrana osobních údajů a cookies | vytvořil DigitalniDurian.cz
Tyto stránky využívají platební bránu Comgate